How to download/check Online jamabandi Punjab 2024

In this Article we will provide detailed information about jamabandi punjab. How to download jamabandi online?, What is PLRS?, It is Valid Jamabandi?

In Punjabi: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੀਏ?, PLRS ਕੀ ਹੈ?, ਇਹ ਵੈਧ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਹੈ?

What is Jamabandi?

The term “Jamabandi” is commonly used in Punjab, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, and Rajasthan to refer to land records. The PLRS is responsible for maintaining both online (Online Jamabandi Punjab) and offline documentation of Jamabandi Punjab.

In Punjabi:ਜਮਾਬੰਦੀ” ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PLRS ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ (ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

Jamabandi Punjab serves as the official web portal of the Punjab government, dedicated to managing land records. It provides various services including access to Jamabandi records, Mutation, Rojnamcha, online request for FARD (land ownership document), Cadastral map, Nakal verification, and Registry Deed, among others.

In Punjabi: ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਇੰਤਕਾਲ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ, FARD ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼), ਕੈਡਸਟ੍ਰਲ ਮੈਪ, ਨਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਡੀਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

What is Fard?

In India, different types of property ownership have various names for their title documents. For example, a home buyer holds a sale deed as evidence of ownership, while a landowner possesses Jamabandi documents. These documents are collectively known as “Fard” documents. On the Jamabandi Punjab portal (Online Jamabandi Punjab), individuals can access land records using criteria such as Owner Name, Khewat Number, Khasra Number, and Khatoumi Number.

In Punjabi: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਫਰਦ” ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ (ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ) ‘ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਖਤੌਮੀ ਨੰਬਰ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

What is PLRS?

The Punjab Land Record Society (PLRS) is a governmental organization in Punjab that is responsible for formulating policies and strategies concerning land revenue and land records. It was established under the Registration of Societies Act, 1860. The main objective of the PLRS is to oversee the computerization, monitoring, and inspection of Punjab Land Records and associated documents, with a particular emphasis on the Jamabandi Punjab system.

In Punjabi: ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ (PLRS) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। PLRS ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

In Punjab, landowners have the convenience of accessing and viewing their land records online through the PLRS website’s webpage called “Online Jamabandi Punjab.” The PLRS website also offers access to the Jamabandi Punjab web portal, allowing landowners to easily retrieve important information related to their land.

In Punjabi: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ “ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ” ਨਾਮਕ PLRS ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵੈੱਬਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। PLRS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

OrganizationPunjab Land Record Society (PLRS)
Initiated byThe Government of Punjab
Official Websitejamabandi.punjab.gov.in
ActRegistration of Societies Act, 1860
ObjectiveAdminister and Digitize Land Records in Punjab
HeadquartersJalandhar City, Punjab

how can i check/download my jamabandi punjab online?

Here is a simplified, step-by-step guide to checking Jamabandi (land records) on the Punjab Land Records portal (http://plrs.org.in/):

punjab-land-record-society-website-homepage
punjab-land-record-society-website-homepage
 1. Visit the official Punjab Land Records portal.
 2. Click on the “FARD” option located at the center of the webpage.
 3. You will be redirected to a new page where you need to provide details such as District, Tehsil, Village, and Year. Click on “Set Region.”
 4. Once you fill in the required details, a window will appear with options like Jamabandi, Mutation, Roznamcha, and Mutation after registry. Choose Jamabandi.
 5. Select the appropriate option for checking Jamabandi based on Owner Name, Khewat No, Khasra No, or Khatouni number.
 6. Enter the relevant details according to your chosen search method. If you opt to search by the owner’s name, a window will appear where you can fill in the owner’s name. You can also input the name in the Punjabi language if desired.
 7. Click on “View Owner Relation” to proceed.
 8. The Jamabandi details will then be displayed on the screen for you to view.

In Punjabi:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਪੋਰਟਲ (http://plrs.org.in/) ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਲ, ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਹੈ:

 1. ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਓ।
 2. ਵੈੱਬਪੇਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ “FARD” ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। “ਖੇਤਰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 4. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਂਬੰਦੀ, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ, ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 5. ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ, ਖੇਵਤ ਨੰਬਰ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਖਤੌਨੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
 6. ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਖੋਜ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 7. ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ “ਮਾਲਕ ਸਬੰਧ ਵੇਖੋ” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 8. ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ।

Also Read: Jamabandi Punjab 2024: ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ Online ਜਾਂਚ ਕਰੋ @jamabandi.punjab.gov.in

4.2/5 - (5 votes)
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Moneylaid.com is your best place to find the right one stock broker and also cover more different-different topics like: Stock Market News & Insights, Mutual Fund, Tech, Reviews etc.

Leave a Comment